herinner mij  Profiel vergeten? | Aanmelden

TeamWebs TeamAwards ActieVoorwaarden 2010

1. Algemeen

1.1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de “TeamWebs TeamAwards 2010” (hierna: “de Actie”) die georganiseerd worden door TeamWebs v.o.f., gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag (hierna: “TeamWebs”).

1.2. De Actie loopt vanaf 5 augustus 2010 t/m 16 november 2010 (hierna: de Actieperiode).

1.3. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

1.4. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen op www.TeamWebs.nl en www.TeamAwards.nl.

2. Deelname

2.1. De Actie staat open voor teams die
a) een TeamWeb voor hun team hebben aangemaakt op TeamWebs.nl; en
b) waar tenminste vier actief sportende teamleden (hierna “teamies”) lid zijn van het betreffende TeamWeb.

2.2. Teams kunnen deelnemen aan de actie door zich te nomineren. Teams dienen zich te nomineren voor deelname via het nominatieformulier op TeamWebs.nl. Nomineren kan vanaf 5 augustus 2010 tot 31 oktober 2010 20.00 uur. Teams kunnen zich slechts eenmaal nomineren. Nominatie staat open voor ieder team dat aan de gestelde voorwaarden in 2.1 voldoet. Tevens dient de gevraagde informatie te worden ingevuld.

2.3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van TeamWebs alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie.

2.4. TeamWebs behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer zij niet voldoen aan deze Actievoorwaarden.


3. Stemrondes

3.1. Nadat een team zich heeft genomineerd, kan een team voor de eerste stemronde stemmen verzamelen via de website of door middel van SMS. Stemmen geschiedt conform de beschrijving op www.TeamAwards.nl. Alleen stemmen van accounts met een bestaand emailadres zijn geldig. TeamWebs spant zich naar beste kunnen in om stemmen van niet reële (nep) accounts te weren bij het tellen van de stemmen.

3.2. De eerste stemronde start op 1 oktober uiterlijk om 18:00 uur.

3.3. Stemmen op teams via sms kan onbeperkt. Per verstuurde sms stem wordt maximaal 1 ontvangsbevestiging teruggestuurd. De kosten voor deze ontvangsbevestiging bedragen 0,60 EURO per ontvangen bericht. Door via sms te stemmen steun je de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Stemmen per sms kost dus per sms stem 0,60 EURO plus de kosten die jouw mobiele operator rekent voor het versturen van een SMS-bericht. Deze kosten verschillen per operator, per abonnement of prepaid-tariefstelling en per (eventuele) SMS-bundel.

3.4. Voor stemmen via de website dient een gratis profiel aangemaakt te worden. Stemmen op teams via de website is beperkt tot 5 stemmen per dag per profiel. Stemmen via de website is gratis.

3.5. De eerste stemronde eindigt op zaterdag 31 oktober 2010 om 20.00 uur.

3.6 De stemmen van online en sms worden per team bij elkaar opgeteld over de gehele eerste stemronde om te bepalen welke tien teams per categorie voor deelname in de finale pool in aanmerking komen.

3.7 Wanneer er meerdere teams met hetzelfde puntenaantal eindigen op plaats 10, worden al die teams toegelaten tot de finale pool.

3.8 Op 1 november 2010 om 18.00 uur gaan alle tellers op 0 en start de tweede stemronde voor de finale pool. Stemmen geschiedt op dezelfde manier als in de eerste stemronde (zie artikel 3.3 en 3.4).

3.9 De tweede stemronde voor de finale pool eindigt op 16 november 2010 om 20.00 uur.

3.10 De stemmen van online en sms worden per team bij elkaar opgeteld over de gehele tweede stemronde om te bepalen welke teams per categorie voor de beschikbaar gestelde prijzen in aanmerking komen.

3.11 Wanneer er meerdere teams met hetzelfde puntenaantal eindigen en dit van invloed is op de te ontvangen prijs, zal in eerste instantie het unieke aantal stemmen per team de doorslag geven. Indien ook het unieke aantal stemmen gelijk is, zal loting de uitslag bepalen.

4. Prijzen

4.1. Op de website www.TeamAwards.nl is vermeld welke prijzen kunnen worden gewonnen. Indien prijzen voor een team beschikbaar worden gesteld, wordt uitgegaan van het maximale aantal van 16 teamies in een team voor het aantal beschikbaar te stellen prijzen.

4.2. Alleen de teamies van een TeamWeb kunnen prijzen winnen en dus niet de andere leden, zoals, maar niet uitsluitend, een “fan”, “coach/trainer” of “ex-teamie”. Om voor een prijs in aanmerking te komen dienen de teamies van een team
a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben;
b) een geldig e-mailadres op te geven;
c) correcte NAW-gegevens op te geven.

4.3. De winnende teams worden binnen twee weken na beëindiging van de Actie vermeld op de websites van TeamWebs.nl en worden tevens per email op de hoogte gesteld via de teamie die het team genomineerd heeft. Indien deze persoon niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt TeamWebs zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

4.4. De prijzen worden in principe uitgereikt op de (sport)verenigingen van de winnende (sport)teams. De datum wordt in overleg met de winnende teams vastgesteld. Indien dit niet mogelijk is om wat voor reden dan ook, zal de gewonnen prijs per post of anderszins aan de winnaar worden verzonden.

4.5 Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een vermelde prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal een vervangende prijs beschikbaar worden gesteld aan het winnende team.

4.6 Indien de te winnen prijs een reis betreft, dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.

4.7 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4.8 TeamWebs behoudt zich het recht voor om prijzen waarover is gecommuniceerd in uitingen, gedurende de Actie aan te passen of te wijzigen. Aan deze uitingen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

4.9 Afbeeldingen van prijzen die gebruikt zijn in de communicatie over deze Actie zijn niet per definitie de prijzen die gewonnen worden. Aan deze afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 TeamWebs is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door TeamWebs en/of door derden te verstrekken prijzen.

5.2 TeamWebs besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de websites van TeamWebs of andere door TeamWebs openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan TeamWebs worden tegengeworpen noch enige verplichting voor TeamWebs doen ontstaan.

5.3 TeamWebs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. TeamWebs is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

5.4 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van TeamWebs gelden eveneens voor door TeamWebs ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

6. Medewerking Deelnemers

6.1. Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal TeamWebs gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. TeamWebs is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

7. Privacy

7.1. TeamWebs is gerechtigd om de door de deelnemers in verband met deze Actie aan TeamWebs verstrekte informatie te gebruiken voor promotionele activiteiten. Het privacy beleid en de gebruikersvoorwaarden van TeamWebs, zoals te vinden op www.teamwebs.nl blijven te allen tijde van kracht.

8. Klachten

8.1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan TeamWebs via het emailadres klachten_teamawards@teamwebs.nl. TeamWebs zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen 3 weken af te handelen.

9. Overige Voorwaarden

9.1. TeamWebs is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat TeamWebs daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door TeamWebs bekend worden gemaakt op www.teamwebs.nl.

9.2 Op de Actie, deze algemene Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

9.3 In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TeamWebs.

9.4 Deze Actie is in overeenstemming met de Reclamecode voor Prijsvragen.