herinner mij  Profiel vergeten? | Aanmelden


TeamWebs gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van TeamWebs.nl - Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 27298012-. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website TeamWebs.nl, verder beschreven als TeamWebs.

U wordt aangeraden om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u bekend bent met de rechten en verplichtingen die bij het gebruik van TeamWebs horen. Door TeamWebs op welke manier dan ook te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden.

TeamWebs behoudt het recht om deze voorwaarden te veranderen zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te brengen. De laatste versie van deze voorwaarden is altijd op de website te vinden. Blijft u TeamWebs gebruiken na één of meer veranderingen in deze voorwaarden dan stemt u in met de verandering. Om deze reden is het verstandig deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

1 - TeamWebs service

TeamWebs reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling, maar niet de inhoud hiervan. Hierdoor heeft TeamWebs geen controle over de kwaliteit, veiligheid, wettigheid, integriteit en nauwkeurigheid van de inhoud van de website. TeamWebs is niet verantwoordelijk voor de daden van gebruikers, inclusief het beschikbaar stellen van bestanden via de website.

Hoewel TeamWebs probeert om de integriteit en de accuraatheid van de website te waarborgen, wordt hier geen enkele garantie op gegeven. Het kan voorkomen dat de website onvolmaaktheden of fouten vertoond en dat niet geautoriseerde toevoegingen, verwijderingen en/of veranderingen gemaakt kunnen worden door derden. Mocht iets overeenkomstigs voorkomen, stel TeamWebs dan zo snel mogelijk op de hoogte zodat dit gecorrigeerd kan worden.

2 - Account

Om gebruik te kunnen maken van de TeamWebs website, registreert u zichzelf voor een persoonlijk account zoals beschreven op de website. TeamWebs behoudt het recht om al dan niet een account te verlenen.

U garandeert dat de informatie door u gegeven eerlijk en nauwkeurig is ingevuld. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens opgeslagen worden en gebruikt worden zoals aangegeven in het privacy beleid.

U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u dient anderen geen toegang tot TeamWebs te verlenen met uw accountgegevens. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen van anderen, die gebruik maken van uw account met of zonder uw toestemming.

3 - Intellectueel eigendom rechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat TeamWebs bestanden bevat die eigendom zijn van TeamWebs en/of de gebruikers van TeamWebs. Deze bestanden zijn beschermd door de intellectuele eigendomswetten als copyright, handelsmerken en patenten.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om intellectuele eigendomsrechten te verlenen aan u. U erkend en accepteert dat het ongeautoriseerd gebruik van bestanden beschermd door intellectueel eigendomsrecht in schending is met deze gebruiksvoorwaarden en wetgeving.

Het is niet toegestaan om verklaringen van intellectueel eigendom te verwijderen, verstoppen of veranderen.

4 - Uploaden bestanden & licenties

Zoals gespecificeerd in deze gebruiksvoorwaarden, behoudt u het intellectueel eigendom dat u bezit met betrekking tot bestanden die u beschikbaar stelt via TeamWebs.

U erkent en accepteert dat met het beschikbaar stellen van bestanden via TeamWebs, u automatisch de volgende rechten verleent aan TeamWebs: (a) een vrij, wereldwijd niet exclusieve licentie voor (1) gebruik, publicatie, reproductie van bestanden in connectie met TeamWebs (2) gebruik en reproductie (en dit recht te verlenen aan derden) van bestanden via ieder medium voor marketing of promotie doeleinden die in verband staan met TeamWebs.

Bovenstaande licentie vervalt op het moment dat u desbetreffende bestanden, data of ander materiaal van de TeamWebs website verwijdert.

U garandeert aan TeamWebs dat u de volledig rechthebbende persoon bent ten aanzien van bestanden die u op de website beschikbaar stelt. U garandeert dat u geautoriseerd bent om de gebruikslicentie te verlenen als hierboven bedoeld.

Door bestanden beschikbaar te stellen via TeamWebs, garandeert u dat (a) ieder bestand dat u beschikbaar stelt via de website origineel is en dat het geen sample data bevat tenzij u een licentie heeft om dit type data te gebruiken; (b) u de originele schrijver bent van alle tekst in de bestanden, of dat u een licentie heeft om materiaal te hergebruiken van de auteur van de tekst.

U stelt TeamWebs, TeamWebs gebruikers en gerelateerde bedrijven volledig schadeloos bij claims van derden die veroorzaakt worden door onrechtmatig gebruik van bestanden door uw handelen.

5 - Toegang en inhoud

U gebruikt TeamWebs alleen voor doeleinden die niet in tegenspraak met de wetgeving zijn. Daarbij is het niet toegestaan om (1) handelingen te verrichten die onze infrastructuur in gevaar zouden kunnen brengen; (2) bestanden te kopiëren, reproduceren of te veranderen die beschikbaar zijn gesteld via de website, of om afgeleide werken hiervan te maken zonder voorafgaand expliciet toestemming te hebben gevraagd aan TeamWebs of de aangewezen derde partij; (3) het normaal functioneren van TeamWebs te hinderen; (4) data over gebruikers van TeamWebs te verzamelen.

De activiteiten die u ontplooit in verband met TeamWebs zullen niet (1) gebaseerd zijn op onwaarheden of misleidend zijn; (2) de rechten van derden aantasten, inclusief auteursrecht, handelsmerken, andere intellectuele eigendomsrechten of het recht op privacy; (3) in tegenspraak zijn met wetten, reglementen, afkondigingen, of andere toepasbare regels.

U garandeert aan TeamWebs dat u geautoriseerd bent om TeamWebs te gebruiken en dat u in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden zal handelen.

In toevoeging vindt u hieronder een niet uitputtende lijst van inhoud die niét toegestaan is om beschikbaar te stellen via TeamWebs:

 • Inhoud die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of iets wat als aanstootgevend kan worden beschouwd.

 • Inhoud die aanzet tot geweld.

 • Inhoud die leidt tot, of het resultaat is van, het maken van misbruik van anderen.

 • Inhoud die in tegenspraak is met goede moraal of smaak, gewelddadig is of pornografisch (of links naar pornografisch) materiaal bevat.

 • Inhoud waarbij persoonlijke informatie van minderjarigen wordt gevraagd of waarbij persoonlijke informatie beschikbaar wordt gesteld.

 • Inhoud waarbij het uitvoeren van illegale activiteiten wordt aangemoedigd.

 • Inhoud die in schending is met het auteursrecht.

 • Inhoud waarbij spam en kettingbrieven betrokken zijn.

 • Inhoud waarbij om wachtwoorden wordt gevraagd.

 • Inhoud waarbij een foto of gelijkenis wordt vertoond van een persoon die daar geen toestemming voor heeft verleend.


 • TeamWebs is bevoegd om de website (tijdelijk) buiten gebruik te nemen, te limiteren, of te beëindigen zonder dit van tevoren aan te kondigen en zonder dat er recht ontstaat op schadeverhaal op TeamWebs.

  TeamWebs geeft geen garanties over de continue beschikbaarheid van de website zonder onderbrekingen en storingen.

  6 - Duur van service

  TeamWebs is gerechtigd om uw gebruik van de website stop te zetten, uw account tijdelijk of permanent te verwijderen en bestanden te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

  7 - Links

  TeamWebs bevat links naar andere websites. TeamWebs is niet verantwoordelijk voor de inhoud en bedrijfsvoering van deze websites en kan daarom geen aansprakelijkheid nemen ten aanzien hiervan. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico.

  8 - Privacy

  TeamWebs zal geen persoonlijke informatie aan derden verkopen. TeamWebs zal deze data behandelen als beschreven in ons privacy beleid.

  9 - Beperking van aansprakelijkheid

  TeamWebs, betrokken partijen en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door, of gerelateerd aan de website, website gerelateerde services en/of inhoud.

  10 - Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor TeamWebs en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  11 - Slotbepalingen

  Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend de Nederlandse Wet van toepassing. Alle disputen ontstaan door deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te 's Gravenhage.